ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Για οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός σχολείου, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο:  [ΦΕΚ 681, τ. Β’, 6-3-2017, άρθρο 10, παρ. 4] Σε κάθε περίπτωση, εκτός του περιπάτου πεζή, είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στον Διευθυντή του σχολείου αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία συναινεί ή όχι για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνηση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής-μετακίνησης και συμφωνεί για την πιστή τήρησή του, καθώς και για τις υποχρεώσεις των μαθητών και μαθητριών. Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/κηδεμόνας θα αναγράφει αν ο μαθητής/μαθήτρια…

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Να γνωρίζετε ότι, όταν απουσιάζει μαθητής, ο γονέας/κηδεμόνας του είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα το σχολείο για το λόγο της απουσίας του. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 2glykher@gmail.com (που έχει προβλεφθεί για θέματα απουσιών) δηλώνοντας βεβαίως και πάντα το πλήρες όνομά σας, το όνομα του παιδιού σας, το τμήμα του, καθώς και την ημερομηνία και το λόγο απουσίας του.

Περισσότερα