ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ TOY NEOY ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

[ΦΕΚ 1765/τ.Β/08.05.2020]

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση,

ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64) και την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση,

ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

***

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για να τη συμπληρώσετε [ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ή ΩΣ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ] υπάρχει στο τέλος αυτού του κειμένου. Τη στέλνετε συνημμένη και υπογεγραμμένη στο mail του σχολείου, με ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ και γράφοντας στο θέμα: ΑΠΟΥΣΙΕΣ + ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.

Σχετικές δημοσιεύσεις