ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ:

1. Για την επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές 2020, όλοι ΟΙ υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων, που απέστειλαν με  mail, και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν σε δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης. Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου. Εάν οι υποψήφιοι δεν προβούν στην επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσής τους, τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

2. Όλοι οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα (ελληνική ή ξένη) ή διαβατήριο (ελληνικό ή ξένο) ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους και θα ελεγχθεί η ορθή καταχώριση. Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία, η διόρθωση μπορεί να γίνει άμεσα από τη σχολική μονάδα.

3. Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί και ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους, που τα είχαν ήδη στείλει με mail.

5. ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 2 (ΔΥΟ) ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!

Σχετικές δημοσιεύσεις