ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία:

Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας.

[Οι Τίτλοι Σπουδών είναι υπηρεσιακά έντυπα]

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο