Φοίτηση μαθητών

> Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (2019)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1.Από φέτος (2017-2018) καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, ενώ το όριο των απουσιών για να θεωρηθεί επαρκής η φοίτηση του μαθητή (για να θεμελιώνει δηλαδή δικαίωμα προαγωγής ή απόλυσης – υπό την προϋπόθεση τις επιτυχίας στις εξετάσεις) παραμένει στις 114, χωρίς να απαιτείται καμία δικαιολόγηση.

2.Επιπλέον, και μόνον για τη φετινή σχολική χρονιά 2017-18, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές που ο γενικός μέσος όρος της προφορικής τους βαθμολογίας είναι τουλάχιστον (15) να έχουν όριο απουσιών 164, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει χρήση περιπτώσεων απουσιών που δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για το χαρακτηρισμό της φοίτησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι του άρθρου 24 της υπουργικής απόφασης 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120, τ. Β, 23-1-2018).

3.Προσοχή όμως! Σε αυτή την περίπτωση, εάν δηλαδή ένας μαθητής έχει φτάσει το ανώτατο όριο των 164, τουλάχιστον 50 συνολικά απουσίες πρέπει να είναι δικαιολογημένες από γιατρό. Εάν έχει για παράδειγμα 140, τότε οι 26 τουλάχιστον πρέπει να είναι δικαιολογημένες από γιατρό και ούτω καθεξής. 

4. Από την επόμενη σχολική χρονιά 2018-19, εάν ο μαθητής υπερβαίνει τις 114 απουσίες, η φοίτησή του θα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την τάξη. Δεν θα ισχύει δηλαδή πλέον το όριο των 164 απουσιών σε συνδυασμό με μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον 15

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ!

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

   Η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική με δικαίωμα αδικαιολόγητων απουσιών μέχρι 50 καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Μαθητής που απουσιάζει κάποιες από τις ώρες του ημερήσιου προγράμματος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες που παίρνει, όπως επίσης και τις απουσίες ολόκληρης μέρας, εφόσον δεν προσκομίσει κατάλληλο δικαιολογητικό. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι το αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Δικαιολογητικά γίνονται δεκτά:

  • α) από νοσοκομεία ή γιατρούς
  • β) από γονείς ή κηδεμόνες αυτοπροσώπως εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο

Ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και δύο συνεχόμενες μέρες αλλά με ανώτατο όριο δέκα (10) μέρες για όλο το έτος (10 μέρες δεν σημαίνει 10X7=70 ώρες αλλά δέκα μέρες, με όσες ώρες έγινε μάθημα αυτές τις μέρες).

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, δηλαδή έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, αν το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 ετησίως από τις οποίες οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Σχολιατρική Υπηρεσία ή οποιονδήποτε ιδιώτη γιατρό που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 114 έως 164 απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, δηλαδή, έχει γενικό μέσο όρο των δύο τετραμηνιαίων βαθμών τουλάχιστον 15 πλήρες και διαγωγή κοσμιότατη.

Απουσίες κατά τη διάρκεια πανελληνίων εξετάσεων δικαιολογούνται μόνο με κατάλληλο ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα, το οποίο κατατίθεται εντός τριών ημερών από τη λήξη των εξετάσεων.